Badminton In Team

Het bestuur weerspiegelt de spirit van de club:
Een allegaartje van enthousiaste mensen, elk met hun vaardigheden en vooral: met veel zin om een toffe bende sporters te voorzien van een sportieve en ontspannende tijdsbesteding.


Van rechts naar links:

Pat Duym - voorzitter
Peter Bonnaerens - vertegenwoordiging sportraad
Els Goossens - website, clubkledij en feestelijkheden
Kris Rothier - secretaris en feestelijkheden
Koen Soons - waakt over de financiënhet In Team - bestuur Streng, rechtvaardig met een hoekje af!

het In Team - club reglement

Leden :            De vereniging staat open voor alle mensen met een ruimdenkende geest en een sociale instelling.
        Met die beperking dat minstens de helft (50 %) der leden in de gemeente Zwijndrecht dient te wonen.

 

Activiteiten :     Badminton oefen- en vriendschapswedstrijden.

                          Na onderling overleg kan in clubverband aan recreatieve tornooien deelgenomen worden.

                          Occasioneel worden ook andere activiteiten gepland, zie activiteiten

                          Deelname aan alle clubactiviteiten gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid,

                          dit zowel voor lichamelijke of mentale letsels en of materiële schade.

                       

Waar / Wanneer :   Trainingen en oefenwedstrijden vinden plaats in de sporthal Den Draver in  Zwijndrecht (Fortlaan)

                              Elke maandagavond van 20 tot 22 uur van 1 september tot 30 juni

         Elke maandagavond van 20 tot 21 uur van 15 augustus tot 31 augustus

 

Vergaderingen :   Bestuursvergadering elke laatste maandag van het lopende kwartaal om 21:45 uur

                          Algemene vergadering jaarlijks, eind juni/begin juli 

 

Lidgelden :       Het lidgeld voor seizoen 2022-2023, bedraagt op 40,00 € / jaar. Dit bedrag kan (jaarlijks) herzien worden.

                         Dit geld wordt vooral gebruikt voor het betalen van de sporthal

                        aankoop shuttles en aansluiting bij Amateursport Federatie FROS

                         Lidgeld steeds overschrijven op rekening BE20 9797 8231 9856 voor eind september.                       

Gastspelers :  Zij betalen per avond : 2,00 € 

                        Gastspelers worden verondersteld akkoord te zijn met dit reglement.

 

Verzekering :     Via aansluiting bij FROS zijn alle leden die tijdig betaald hebben (zie boven) van januari tot december

                          Nieuwe leden (in september/oktober) zijn pas vanaf januari van het volgende jaar verzekerd.

                          Wie aansluit na januari kan slechts aangemeld worden na een wachttijd van 3 maand.

                         Voorwaarden en dekking zie :   https://fros.be/fros-sportverzekering/

        Dankzij onze ongevallenverzekering hoef je je als sporter geen zorgen te maken wanneer je jouw enkel verstuikt of als iemands bril kapot gaat bij een lichamelijk ongeval tijdens het sporten. Na een eenvoudig aangifte worden medische kosten en schade aan bril terugbetaald.

Hoe aangifte doen na verwonding tijdens het sporten? Volg dit stappenplan:

  1.  Vul het aangifteformulier in en beantwoordt enkele vragen m.b.t. het ongeval.
  2.  In Team koos voor de Fros polis P voor haar leden
  3.  Ga binnen de 48 uur langs bij een arts en laat het geneeskundig getuigschrift invullen.
  4.  Bezorg de ingevulde ongevalsaangifte binnen de 14 dagen aan Fros (leden@fros.be).
  5.  Is alles in orde? Dan stuurt FROS het dossier door naar verzekeringspartner Ethias.
  6.  Je ontvangt een mailtje ter bevestiging van Ethias met een persoonlijk dossiernummer en extra informatie m.b.t. de volgende stappen en afhandeling van jouw dossier.
  7. Is jouw dossier volledig? Dan ontvang je zo snel mogelijk jouw vergoeding.

Download het aangifteformulier P/P+

 

 

Bestuur :          Bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

                        Waarvan 2/3 woonachtig moeten zijn in de gemeente Zwijndrecht.

                        Deze werden bepaald op de stichtingsvergadering, en kunnen indien hierom

                        gevraagd wordt, tweejaarlijks op de algemene vergadering nieuw gekozen worden.

                        Nieuwe kandidaturen en/of aanvraag voor nieuwe verkiezing kunnen door alle leden

                        afgegeven worden bij het bestuur minstens 2 maanden voor de algemene vergadering.  

 

GDPR:    In team behandelt alle persoonsgegevens van haar leden, op een gepaste manier (GDPR )